Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα επιχορήγηση. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα επιχορήγηση. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου 2013

Ξεκίνησε από σήμερα η υποβολή των προτάσεων του ΕΣΠΑ


Ξεκίνησε από σήμερα η υποβολή των προτάσεων στη νέα δράση του ΕΣΠΑ " Ενίσχυση Μ.Μ.Ε.  που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού – Εμπορίου – Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013".

Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση επιχειρήσεων (υφιστάμενων και υπό σύσταση) για την υλοποίηση προσανατολισμένων επενδύσεων στην καινοτομία,  το περιβάλλον και τις τεχνολογίες πληροφορικής, η απευθείας τόνωση του επιχειρείν και η δημιουργία θέσεων απασχόλησης.

Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2011

Νέο πρόγραμμα επιχορηγήσεων 100% για υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις

Ξεκινάει από αύριο 15/11/2011 η υποβολή των προτάσεων για τη νέα Δράση «Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω  δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης» που προκηρύχθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων».
Το πρόγραμμα έχει συνολικό προϋπολογισμό ύψους 72 εκατομμυρίων ευρώ, είναι χρηματοδοτούμενο εξ' ολοκλήρου από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο και περιλαμβάνει τις εξής δύο δράσεις:

  • ΔΡΑΣΗ 1: "Σχέδιο στήριξης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ανέργων και νέων
    επιχειρηματιών (σε φάση start-up)"
    . Απευθύνεται σε ανέργους ηλικίας 18-64 ετών που έχουν σκοπό να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση και σε υφιστάμενες επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί από 1/1/2011. 
Οι δικαιούχοι θα πρέπει:
* Να έχουν κάνει έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας μετά την 1/1/2011 ή να έχουν την ιδιότητα του ανέργου (διαθέτοντας δελτίο ανεργίας σε ισχύ την ημερομηνία έναρξης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας).
* Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ).
* Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να είναι μέχρι 64 ετών, δηλαδή το 18ο έτος θα πρέπει να είναι συμπληρωμένο (λαμβάνοντας υπόψη την ημερομηνία γέννησης) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στο πρόγραμμα. Όσον αφορά στο 64ο έτος, μετά τη συμπλήρωσή του (λαμβάνοντας υπόψη την ημερομηνία γέννησης), οι ενδιαφερόμενοι δεν θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για υπαγωγή στο πρόγραμμα.

Επιλέξιμες Δαπάνες:
           
Στο πλαίσιο του Προγράμματος ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια με κατώτατο επιλέξιμο προϋπολογισμό (Δημόσια Δαπάνη) 10.000€ και ανώτατο  20.000 €. Σε περίπτωση που η πρόταση προβλέπει τη δημιουργία νέας/νέων θέσης/θέσεων εργασίας ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός δύναται να ανέλθει μέχρι του ποσού των 35.000 € (Δημόσια Δαπάνη).

  • ΔΡΑΣΗ 2: "Ολοκληρωμένο Σχέδιο Παρέμβασης για τη στήριξη των  επιχειρήσεων και εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής, κατάρτισης και παροχής κινήτρων για την τόνωση της πρόσβασης και την ενθάρρυνση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας".  Απευθύνεται σε επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί πριν τη 1/1/2011, απασχολούν 5 εργαζομένους και άνω και σχεδιάζουν να προχωρήσουν στην εφαρμογή αλλαγών, με μέτρα αναδιάρθρωσης και προσαρμογής, τα οποία θα επιφέρουν σοβαρές ανακατατάξεις και επιπτώσεις στο επιχειρησιακό και εργασιακό τους περιβάλλον.
Οι δικαιούχοι θα πρέπει:
* Να διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ κατά την ημερομηνία της προκήρυξης. Η δραστηριότητα της επιχείρησης προσδιορίζεται από τον ΚΑΔ που αντιστοιχεί στα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα.
* Να απασχολούν 5 εργαζόμενους και άνω.
Ως αριθμός εργαζομένων ορίζεται ο αριθμός των εργαζομένων με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σύμφωνα με την τελευταία ΑΠΔ, που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης, συνοδευόμενη και από Υπεύθυνη Δήλωση Επικαιροποίησης μέχρι την ημέρα υποβολής της αίτησης.
* Να μην έχουν προβεί σε απόλυση εργαζομένων από την ημερομηνία προκήρυξης έως και την ημερομηνία ένταξης της επιχείρησης.
* Να λειτουργούν νόμιμα.
* Να βρίσκονται εγκατεστημένες και να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική  Επικράτεια.
* Να έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν από την 1η Ιανουαρίου 2011 και να μην είναι προβληματικές κατά την ημερομηνία προκήρυξης.
* Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει η ίδια επιχείρηση ή ίδια δεδομένη επιχείρηση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των μεταφορών) σε περίοδο μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης.

Επιλέξιμες Δαπάνες:
Οι επιχειρήσεις που θα επιλεγούν για χρηματοδοτική ενίσχυση στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος υποχρεούνται να υλοποιήσουν και τις δύο κατωτέρω ενέργειες:
1. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, οι οποίες περιλαμβάνουν υπηρεσίες Συμβούλου προσαρμογής, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στην επιχείρηση για θέματα επιχειρηματικής λειτουργίας ή προσωπικού, κ.α.
2. Ενέργειες κατάρτισης: κατάρτιση / επανακατάρτιση του προσωπικού, κατάρτιση συνδυασμένη με εργασία ή εκ περιτροπής εργασία και κατάρτιση.

Στο πλαίσιο αυτής της δράσης  ενισχύονται ολοκληρωμένα σχέδια παρέμβασης με ανώτατο επιλέξιμο προϋπολογισμό (Δημόσια Δαπάνη) 20.000€. Σε περίπτωση που η πρόταση προβλέπει τη δημιουργία νέας/νέων θέσης/θέσεων εργασίας ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός δύναται να ανέλθει μέχρι του ποσού των 35.000 € (Δημόσια Δαπάνη).


Η μέγιστη διάρκεια υλοποίησης των επιχειρηματικών σχεδίων των δύο παραπάνω δράσεων είναι 24 μήνες από την ημερομηνία ένταξής τους.

Η ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται η 15/11/2011 και η καταληκτική η 15/01/2012.  

Πληροφοριακό υλικό, το έντυπο υποβολής όπως και τα έντυπα της πρόσκλησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα βρίσκουν στους παρακάτω δικτυακούς τόπους:
ΥΠΑΑΝ (www.ypoian.gr), ΕΥΔ/ΕΠΑΕ (www.antagonistikotita.gr), ΕΦΕΠΑΕ (www.efepae.gr), ΕΠΕΑΑ (www.epeaa.gr), ( www.espa.gr, www.ependyseis.gr/mis).

Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2011

Επενδυτικό πρόγραμμα «Ανάδειξη Καινοτόμων Επιχειρηματικών Ιδεών Νέων»Προώθηση της δραστηριοποίησης των νέων, καθώς και τη μεταφορά τους στο προσκήνιο του επιχειρηματικού κόσμου επιχειρείται με την ανακοίνωση του νέου προγράμματος.

Στόχος του είναι:

 - Η ανάδειξη καινοτόμων ιδεών  και της εφευρετικότητας των νέων.
  -  Η αποτελεσματικότερη σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήματος με την αγορά εργασίας μέσω της πρακτικής άσκησης
  - Η προώθηση της επιχειρηματικότητας των νέων στην κατεύθυνση ανάπτυξης του επιχειρηματικού πνεύματος, των δεξιοτήτων διαχείρισης διαδικασιών οργάνωσης και διοίκησης μονάδων, και της εξοικείωσης των νέων σε θέματα έρευνας και τεχνολογίας
Αλλά και η δημιουργία ενός πιο μόνιμου μηχανισμού ανάδειξης και αξιοποίησης των ιδεών αυτών

Οι διαγωνισμοί που θα οργανωθούν θα απευθύνονται σε κάθε φοιτητή Ιδρύματος του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης της χώρας ή πρόσφατο απόφοιτο.
Εκεί έγκειται και η ιδιαιτερότητα των διαγωνισμών, οι οποίοι ουσιαστικά θα αποτελούν έτσι μία διαδικασία προετοιμασίας και υποστήριξης των νέων που ενδιαφέρονται ουσιαστικά να επιχειρήσουν. Η διεξαγωγή του Διαγωνισμού προβλέπεται να περιλαμβάνει έξι διακριτά στάδια. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ημερίδα ενημέρωσης για τις διαδικασίες διενέργειας του διαγωνισμού. Επίσης, ο διαγωνισμός θα περιλαμβάνει την προκριματική φάση, κατά την οποία θα γίνει κατάθεση συμμετοχών online, τη φάση της αξιολόγησης, την ημιτελική φάση καθώς και την παρακολούθηση workshops πριν την τελική φάση, από την οποία θα προκύψουν οι καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες που θα βραβευτούν.

Διαδικαστικά
Κατά τη διάρκεια υλοποίησης της Πράξης, προβλέπεται να διεξαχθούν δύο ετήσιοι
πανελλήνιοι διαγωνισμοί. Ο πρώτος θα διεξαχθεί πιλοτικά σε μικρό αριθμό πόλεων ενώ στον δεύτερο πανελλήνιο διαγωνισμό προβλέπεται η συμμετοχή όλων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας, καθώς και οικονομική αποζημίωση για όλες τις μετακινήσεις των συμμετεχόντων φοιτητών και νέων αποφοίτων.
Η διεξαγωγή του διαγωνισμού προβλέπεται να περιλαμβάνει έξι διακριτά στάδια.
Συγκεκριμένα, προβλέπεται ημερίδα ενημέρωσης για τις διαδικασίες διενέργειας του
διαγωνισμού. Επίσης, ο διαγωνισμός θα περιλαμβάνει:
·          την προκριματική φάση, κατά την οποία θα γίνει κατάθεση συμμετοχών online
·          τη φάση της αξιολόγησης
·          την ημιτελική φάση
·          παρακολούθηση workshops πριν την τελική φάση, από την οποία θα προκύψουν οι καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες που θα βραβευτούν

Μέσω των διαγωνισμών, οι νέοι (φοιτητές και απόφοιτοι) ενθαρρύνονται να δημιουργήσουν και να παρουσιάσουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες και να εκπονήσουν επιχειρηματικά σχέδια, σε ομάδες δύο ή τριών ατόμων, υπό την καθοδήγηση και την επίβλεψη εξειδικευμένων εποπτών/συμβούλων (coachers).

Το αντικείμενο των επιχειρηματικών σχεδίων θα επεκτείνεται σε τομείς που η Ελλάδα έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα και δυνατότητες να αναπτύξει επιχειρηματική δραστηριότητα (τουρισμός-πολιτισμός, αγροκτηνοτροφικά προϊόντα και μεσογειακή διατροφή, ενέργεια και ΑΠΕ, μεταφορές, υψηλή τεχνολογία, βιοτεχνολογία κ.λπ.), αξιοποιώντας την παράδοση της χώρας, τις πλουτοπαραγωγικές πηγές, τους φυσικούς πόρους της και τη διεσπαρμένη τεχνογνωσία στην κοινωνία.

Τα επιχειρηματικά σχέδια θα παρουσιασθούν σε επιτροπές ειδικών από την αγορά με τη μέθοδο που ακολουθείται κατά την παρουσίαση επιχειρηματικών ιδεών προς χρηματοδότηση (σε venture capital forums κ.λπ.).

Επιπλέον οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν στην παρουσίαση (pitch) των ιδεών τους, στην ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων (business plan), καθώς και στη χρησιμότητα ανάληψης κινδύνων επίσης θα τους δωθεί σωστή καθοδήγηση από ειδικούς για την ανάπτυξή τους.

Η Αξιολόγηση της Πράξης θα αφορά στην αξιολόγηση όλων των συντελεστών και του τρόπου υλοποίησης της Πράξης ως προς τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά, την απόδοση και τα αποτελέσματα (για παράδειγμα αποτίμηση των
ισχυρών και αδύνατων σημείων, αποτίμηση του αρχικού σχεδιασμού και των τυχόν
αποκλίσεων, έρευνα πεδίου στους ωφελούμενους, αποτίμηση των κοινωνικο-οικονομικών επιπτώσεων της πράξης).
Κριτήρια αξιολόγησης:
(i) πληρότητα και σαφήνεια της πρότασης,
(ii) σκοπιμότητα της πράξης,
(iii) τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων,
(iv) ωριμότητα της πράξης,
(v) ποιοτικά κριτήρια
Ιδιαίτερη σημασία θα δωθεί:
-          στη ύπαρξη ή όχι Βραβείων Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας
-          στις θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά την διάρκεια υλοποίησης της πράξης
-          στον αριθμό φοιτητών / σπουδαστών / αποφοίτων ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης που συμμετέχουν

Διαδικασία επιλογής και ένταξης της πράξης
·          Έλεγχος πληρότητας των υποβληθέντων στοιχείων της πρότασης
·          Αξιολόγηση των προτάσεων από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Ε.Π
·          Υπογραφή του συμφώνου αποδοχής των όρων της απόφασης ένταξης, εφόσον προηγηθεί η θετική αξιολόγηση της πρότασης
·          Έκδοση απόφασης ένταξης της πράξης στο πρόγραμμα
·          Δημοσιοποίηση στην οικεία ιστοσελίδα της ΕΥΔ του τίτλου των πράξεων που
εντάσσονται στο Ε.Π., των δικαιούχων αυτών, καθώς και του ποσού της
συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της πράξης.
·          Τρόπος υλοποίησης της πράξης: Μετά την κοινοποίηση της Απόφασης Ένταξης
της Πράξης, ο δικαιούχος καταθέτει στη Διαχειριστική Αρχή τα Τεχνικά Δελτία των Υποέργων.

Η υποβολή των προτάσεων είναι δυνατή από την επομένη της ημερομηνίας της δημοσίευσης της Πρόσκλησης έως εξαντλήσεως της συνολικής προς διάθεση
δημόσιας δαπάνης των Αξόνων Προτεραιότητας.
Απαραίτητα δικαολογητικά:
(i) Αίτηση Χρηματοδότησης βρίσκεται δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.edulll.gr.
(ii) Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης (ΤΔΠΠ), βρίσκεται δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.edulll.gr . Το οποίο είναι ένα έντυπο που συμπληρώνεται από τους δυνητικούς Δικαιούχους και υποβάλλεται στη Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ για έγκριση της ένταξης της Πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Στο Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης συμπληρώνονται στοιχεία που περιγράφουν την ταυτότητα της πράξης, τη σκοπιμότητα και την ωριμότητά της, τους εμπλεκόμενους φορείς καθώς και το χρονοδιάγραμμα και κόστος υλοποίησης.
(iii) Βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχου.
(iv) Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης και των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων του.
(v) Βεβαίωση του δικαιούχου περί μη χρηματοδότησης της προβλεπόμενης δαπάνης της πράξης από άλλα κοινοτικά ή εθνικά χρηματοδοτικά μέσα, στο πλαίσιο της τρέχουσας ή προηγούμενης προγραμματικής περιόδου.
(vi) Απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Δικαιούχου για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης.
(vii) Απόφαση ορισμού Υπεύθυνου Πράξης.
(viii) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ με αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου για όλες τις δράσεις της υποβαλλόμενης πράξης, τεκμηρίωση της πλήρωσης των κριτηρίων ένταξης πράξεων:
·         Πληρότητα και σαφήνεια της πρότασης
·         Σκοπιμότητα της πράξης
·         Τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων
·         Ωριμότητα της πράξης
·         Ποιοτικά κριτήρια
όπως εξειδικεύονται στην παρούσα πρόσκληση.
(viii) ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΡΑΞΗΣ, στο οποίο θα αποτυπώνεται αναλυτικά ο προϋπολογισμός της πράξης ανά δράση και Υποέργο.

Χρόνος Υλοποίησης Πράξης:     Σεπτέμβριος 2011 – Δεκέμβριος 2013

Προϋπολογισμός:      € 800.000

Περίοδος υποβολής αίτησης:      από 7/9/2011 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

Πηγές:Τρίτη, 26 Ιουλίου 2011

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΝέα καινοτομική επιχειρηματικότητα – Αιτήσεις από 1/8 ως 30/9

Σκοπός- Στόχοι του Προγράμματος - Επιλέξιμες Επιχειρήσεις
·         Ενισχύεται η δημιουργία / ίδρυση νέων επιχειρήσεων από φυσικά πρόσωπα τα οποία επιδιώκουν να μετατρέψουν μία καινοτόμο ιδέα ή/και μία καταγεγραμμένη / κατοχυρωμένη τεχνογνωσία που δεν έχει ακόμη αξιοποιηθεί εμπορικά,  σε επιχειρηματική καινοτομία.
·         Ενισχύονται οι πολύ μικρές και μικρές νέες επιχειρήσεις (οι οποίες έχουν κλείσει έως και πέντε πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις) οι οποίες επιδιώκουν την εμπορική αξιοποίηση καινοτομικών ιδεών υπό τη μορφή της εμπορικής διάθεσης νέων προϊόντων ή υπηρεσιών ή την επέκταση / διαφοροποίηση των προϊόντων / υπηρεσιών τους ή την βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας ή της διαδικασίας παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιούν.

Πλαίσιο Υλοποίησης του Προγράμματος
•             Δημόσια Δαπάνη: Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με 30.000.000,00€  μέσω του ΕΠΑΝ ΙΙ. 
                Προϋπολογισμός Έργων: Ενισχύονται έργα προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από €30.000,00 έως €300.000,00 ευρώ για το τομέα της μεταποίησης ή από €20.000,00 έως €200.000,00 για τα επενδυτικά σχέδια που δραστηριοποιούνται σε όλους τους υπόλοιπους επιλέξιμους κλάδους οικονομικών δραστηριοτήτων.
•             Ποσοστά ενίσχυσης Δημόσιας Χρηματοδότησης: Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε  60% των επιλέξιμων δαπανών, και όχι 50% όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί .
•             Επιλέξιμες Δαπάνες: Καλύπτεται ένα ευρύ φάσμα ενεργειών όπως:
o              Μηχανολογικός και Εργαστηριακός Εξοπλισμός
o              Πληροφορική / τηλεπικοινωνίες 
o              Κατοχύρωση – Τροποποίηση Πατεντών – Πνευματικής Ιδιοκτησίας / Χρήση και Προστασία δικαιωμάτων πατεντών και πνευματικής ιδιοκτησίας / Μεταφορά τεχνογνωσίας
o              Κτιριακά / Διαμόρφωση κτιρίων και  χώρων / Ειδικές Εγκαταστάσεις
o              Σχεδιασμός και πιστοποίηση προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών / Πιστοποίηση Διαχειριστικών Συστημάτων
o              Δαπάνες Τεχνικής, Επιστημονικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης
o              Δαπάνες προβολής & επικοινωνίας
o              Ανάπτυξη εξειδικευμένου προσωπικού  και ανθρωπίνων πόρων
o              Ανάπτυξη Πρωτοτύπων
o              Λειτουργικές Δαπάνες
•             Διάρκεια Υλοποίησης: Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε 18 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης της επιχείρησης, με δυνατότητα εξάμηνης (6) παράτασης.
•             Υποβολή προτάσεων: Οι επενδυτικές προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά (υποχρεωτικά) μέσω των δικτυακών τόπων του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΕΠΑΕ)  και του ΥΠΟΙΑΝ 
•             Επιλεξιμότητα Δαπανών : Από την ημερομηνία Προκήρυξης του Προγράμματος Φορείς διαχείρισης : η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας – Διεύθυνση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΔΜΜΕ) και ο Ενδιάμεσος Φορέας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ). Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Κανονισμού De Minimis (αριθ.1998/2006)
•             Διαδικασία: Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του δικτυακού τόπου www.ependyseis.gr, www.ependyseis.gr/mis στην οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εισέρχονται και μέσω συνδέσμων των ανωτέρω αναφερόμενων ιστοσελίδων. Η επενδυτική πρόταση υποβάλλεται ηλεκτρονικά με το «Έντυπο Υποβολής», το οποίο παράγεται κατά τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής από το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων που παρέχει το ΥΠΟΙΑΝ. Ως προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων ορίζεται η 14η ώρα της ημέρας που έχει καθοριστεί ως καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής εκάστου έτους (κύκλου). Μετά τη λήξη της ημερομηνίας της ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων εκάστου κύκλου, δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή προτάσεων για τον κύκλο αυτό. 
      Για την ηλεκτρονική υποβολή, κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να επισκεφθεί τους σχετικούς δικτυακούς τόπους και να λάβει αναλυτική ενημέρωση και οδηγίες αναφορικά με τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της Πρότασής του (www.ypoian.gr , www.antagonistikotita.gr, www.espa.gr, www.ependyseis.gr/mis , www.ggb.gr). 

Τα στελέχη της Verus Plus μελετούν την προκήρυξη και θα είναι σε θέση να λύσουν τις τυχόν απορίες σας, να σας δώσουν διευκρινήσεις αλλά και να σας βοηθήσουν στην προετοιμασία του φακέλου σας για την υποβολή της πρότασης σας!


http://epan2.antagonistikotita.gr/greek/prokResultsFull.asp?id=191
http://www.ependyseis.gr/sub/neakepix/taytotita.htm

ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ


Επιχειρηματικότητα των νέων Aιτήσεις ως 31/8!

 ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η δράση, η οποία θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του νέου επενδυτικού νόμου 3908/11, απευθύνεται σε νέους 20-40 ετών και αφορά στην κάλυψη των βασικών αναγκών για τα πρώτα 5 έτη λειτουργίας της επιχείρησής τους.
Διαθέσιμα κονδύλια
Τα διαθέσιμα κονδύλια για την ειδική κατηγορία τηςΕπιχειρηματικότητας Νέων του Νόμου 3908/2011ανέρχονται σε 150 εκατ. € για το έτος 2011.
 ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ
Επιλέξιμα είναι τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται για την ίδρυση και τη λειτουργία μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, στο εταιρικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν με ποσοστό άνω του 50% φυσικά πρόσωπα έως 40 ετών που ασκούν αποκλειστικά τη διαχείριση της εταιρείας.
Η δράση ισχύει και για επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν εντός του 2011 και βρίσκονται ήδη στη διαδικασία υλοποίησης της επένδυσής τους.
Προϋπολογισμός έργων
Το ελάχιστο ύψος των επενδύσεων στις ενισχύσεις της κατηγορίας Επιχειρηματικότητα Νέων του νόμου 3908/2011 ορίζεται, με βάση το μέγεθος της επιχείρησης, ως εξής:
• Για πολύ μικρές επιχειρήσεις, το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.
• Για μικρές επιχειρήσεις, το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ / ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ (έως 40%)
Η ενίσχυση παρέχεται κατά τα πρώτα πέντε έτη λειτουργίας της επιχείρησης και μέχρι του ποσού του 1.000.000 ευρώ, εφόσον γίνεται χρήση χρηματοδοτικής μίσθωσης εγκαταστάσεων και εξοπλισμού. Σε κάθε άλλη περίπτωση παρέχεται επιχορήγηση το ύψος της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 500.000 ευρώ. Το ανά έτος χορηγούμενο ποσό δεν δύναται να υπερβαίνει το 33% του συνόλου της χορηγούμενης ενίσχυσης. Τα ποσοστά ενίσχυσης δεν μπορούν να υπερβαίνουν:
Στις περιφέρειες της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας, ορίζονται ποσοστά ενίσχυσης 35% για τις δαπάνες που πραγματοποιούνται τα τρία πρώτα έτη μετά την ίδρυση της επιχείρησης και 25% για τις δαπάνες που πραγματοποιούνται τα δύο επόμενα έτη. Τα ανωτέρω ποσοστά προσαυξάνονται κατά 5% στα νησιά των ως άνω Περιφερειών με πληθυσμό μικρότερο των 5.000 κατοίκων.
Στις περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου, Στερεάς Ελλάδος και Αττικής, ορίζονται ποσοστά ενίσχυσης 25% για τις δαπάνες που πραγματοποιούνται τα τρία πρώτα έτη μετά την ίδρυση της επιχείρησης και 15% για τις δαπάνες που πραγματοποιούνται τα δύο επόμενα έτη.
 ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Η ενίσχυση παρέχεται για δαπάνες που αφορούν αμοιβές για νομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης και παροχής συμβουλών για τη δημιουργία της επιχείρησης, καθώς και δαπάνες που πραγματοποιούνται κατά τα πρώτα πέντε έτη μετά την ίδρυση της επιχείρησης και αφορούν:
·              Τόκους εξωτερικής χρηματοδότησης με επιτόκιο που δεν υπερβαίνει το επιτόκιο αναφοράς.
·              Δαπάνες μίσθωσης εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παραγωγής.
·              Δαπάνες για ενέργεια, ύδρευση και θέρμανση καθώς και διοικητικές επιβαρύνσεις και φόρους (εκτός του Φ.Π.Α. και των εταιρικών φόρων).
·              Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παραγωγής (leasing).
·              Δαπάνες μισθοδοσίας, συμπεριλαμβανομένου και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, με την προϋπόθεση ότι γι` αυτές δεν έχουν δοθεί άλλου είδους ενισχύσεις.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ: από 1 ΙΟΥΛΙΟΥ μέχρι 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά (www.ependyseis.gr) και έπειτα εντύπως: 
·         Στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών της Επιχειρησιακής Μονάδας Ανάπτυξης του Υπουργείου με έδρα τη Θεσσαλονίκη (Διοικητήριο Θεσσαλονίκης, Γραφείο 203, 2ος όροφος, ΤΚ 54123), για  τις επιχειρήσεις που ιδρύονται και λειτουργούν στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας.
·         Στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών του Υπουργείου για τις επιχειρήσεις που ιδρύονται και λειτουργούν σε όλη την υπόλοιπη Επικράτεια (Κοραή 4, 6ος όροφος, ΤΚ 10564, Αθήνα). 
Κάθε φάκελος ελέγχεται και αξιολογείται σε 40 ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία συμπλήρωσής του από τυχαίους επιλεγμένους αξιολογητές. Με βάση τη σειρά κατάταξης τα επενδυτικά σχέδια επιλέγονται προς υπαγωγή στις διατάξεις του νόμου μέχρις εξαντλήσεως του ποσού της αντίστοιχης ενίσχυσης.
     Μέγιστη διαρκεια υλοποίησης του έργου: 18 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής εγκριτικής απόφασης ένταξης